Kancelaria Radców Prawnych

Pro Iustitia Szczygieł i Wspólnicy

Phone

(+48) 32-4757355

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW do dnia 03.01.2018 r.

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOJA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA!” WYŁONIONYCH W II i III EDYCJI NABORU UCZESTNIKÓW

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA“ MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonienie w ramach II i III edycji naboru uczestników projektu.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – zał nr 11), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo – szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla nich zajęć
 2. b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  zał nr 7/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),
 3. c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia,
 5. e) zbiór oświadczeń:

– o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,

– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

– oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy

w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. f) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. g) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” oraz w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz w Biurze Projektu.

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się

o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 13.12.2017 roku do 03.01.2018 roku w następującej formie:

 1. a) osobiście w siedzibie Biura godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres

Biura Projektu:

 1. c) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Biznesplan „Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych „PRO IUSTITIA”

Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i wspólnicy

Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

 • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach.Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,

Wyniki oceny złożonych Biznesplanów z pierwszego naboru.

Spis Biznesplanów – według kolejności dostarczenia
1. nr 1/2017 – 69 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
2. 2/2017 – 77 pkt ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
3. 3/2017 – 87 pkt ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
4. 4/2017 – odrzucony – nierekomendowany do dofinansowania
5. 5/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
6. 6/2017 – 80 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
7. 7/2017 – 71 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
8. 8/2017 – 80 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
9. 9/2017 – 78 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
10. 10/2017 – 79 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
11. 11/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
12. 12/2017 – 83 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
13. 13/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
14. 14/2017 – 75 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
15. 15/2017 – 79 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
16. 16/2017 – 79 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
17. 17/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
18. 18/2017 – 88 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z II ORAZ III NABORU:

KOBIETY:
1.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 24 – 75 PKT
2.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 35 – 75 PKT
3.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY :40 – 71 PKT
4.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY : 23 – 67 PKT
5.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 39 – 65 PKT
6.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 43 – 65 PKT
7.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 49 – 63 PKT
8.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 32 – 60 PKT
9.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 41 – 60 PKT
10.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 26 – 58 PKT
11.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 37 – 57 PKT
12.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 27 – 56 PKT
13.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 33 – 55 PKT
14.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 25 – 49 PKT

MĘŻCZYŹNI:
1.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 30 – 72 PKT
2.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 21 – 70 PKT
3.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 22 – 70 PKT
4.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 45 – 70 PKT
5.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 28 – 69 PKT
6.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 44 – 69 PKT
7.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 38 – 61 PKT
8.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 34 – 59 PKT
9.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 50 – 56 PKT
10.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 51 – 55 PKT

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„MOJA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA!” WYŁONIONYCH W I EDYCJI NABORU UCZESTNIKÓW

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA“ MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonienie w ramach I edycji naboru uczestników projektu.

 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – zał nr 11), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. potwierdzenia wykonania usługi doradczo – szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla nich zajęć
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. …….. do niniejszego Regulaminu),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia,
 5. zbiór oświadczeń:
 • o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu
  z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” oraz  w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz w Biurze Projektu.

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się
o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 30.10.2017 roku do 13.11.2017 roku w następującej formie:

a)  osobiście w siedzibie Biura godzinach od 8:00 do 16:00,

b)  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu

 c)  w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:
Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Biznesplan „Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych „PRO IUSTITIA”

Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i wspólnicy

Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

 • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,
 • w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych
  w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.

UWAGA

30.09.2017 r (sobota) kancelaria jest nieczynna. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście do biura projektu, należy je dostarczyć do dnia 29.09.2017 r do godziny 16.00.

Listy rankingowe z pierwszego naboru 07/2017 r.:

Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do projektu pn. Moja własna działalność gospodarcza!

l.p Nr w projekcie Liczba uzyskanych punktów
1 11 75
2 17 74
3 8 73
4 7 69
5 18 68
6 9 67
7 4 66
8 13 66
9 6 64
10 10 63
11 2 54

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do projektu pn. Moja własna działalność gospodarcza!

l.p Nr w projekcie Liczba uzyskanych punktów
1 16 68
2 1 66
3 19 66
4 14 64
5 15 64
6 3 63
7 4 60