Kancelaria Radców Prawnych

Pro Iustitia Szczygieł i Wspólnicy

Phone

(+48) 32-4757355

Nabór wniosku o wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą w kwietniu 2018 r. i które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe

 1. O wsparcie pomostowe – przedłużone mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie pomostowe podstawowe w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od .10.10.2018 do dnia 22.10.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, tj.
  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
   i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy;
  4. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  5. inne ……………………………………… (jeśli dotyczy)

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

WYNIKI OCENY WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE

91/2018 – OCENA POZYTYWNA

90/2018 – OCENA POZYTYWNA

89/2018- OCENA POZYTYWNA

88/2018- OCENA POZYTYWNA

87/2018 – OCENA POZYTYWNA

86/2018  – OCENA POZYTYWNA

85/2018  – OCENA POZYTYWNA

84/2018  – OCENA POZYTYWNA

83/2018  – OCENA POZYTYWNA

82/2018  – OCENA POZYTYWNA

81/2018  – OCENA POZYTYWNA

80/2018  – OCENA POZYTYWNA

79/2018  – OCENA POZYTYWNA

78/2018  – OCENA POZYTYWNA

77/2018  – OCENA POZYTYWNA

76/2018  – OCENA POZYTYWNA

75/2018  – OCENA POZYTYWNA

74/2018  – OCENA POZYTYWNA

73/2018  – OCENA POZYTYWNA

72/2018  – OCENA POZYTYWNA

71/2018  – OCENA POZYTYWNA

70/2018  – OCENA POZYTYWNA

69/2018  – OCENA POZYTYWNA

68/2018  – OCENA POZYTYWNA

 

Nabór wniosku o wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą  Marcu 2018 r. i które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe

 1. O wsparcie pomostowe – przedłużone mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie pomostowe podstawowe w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 09.2018 do dnia 14.09.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, tj.
  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
   i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy;
  4. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  5. inne ……………………………………… (jeśli dotyczy)

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

 

Wyniki naboru wniosku o wsparcie pomostowe – przedłużone:

Nr 67/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 66/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 65/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 64/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 63/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 62/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 61/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 60/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 59/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 58/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 57/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 56/2018- Ocena pozytywna

——————————————————————————————————————————-

Nabór wniosku o wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą w LUTYM 2018 r. i które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe

 1. O wsparcie pomostowe – przedłużone mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie pomostowe podstawowe w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 08.2018 do dnia 24.08.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, tj.
  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
   i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy;
  4. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  5. inne ……………………………………… (jeśli dotyczy)

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

Wyniki naboru wniosku o wsparcie pomostowe – przedłużone:

Nr 55/2018 –  Ocena pozytywna

Nr 54/2018- Ocena pozytywna

Nabór wniosku o wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą w STYCZNIU 2018 r. i które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe

 1. O wsparcie pomostowe – przedłużone mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie pomostowe podstawowe w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 06.2018 do dnia 02.07.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, tj.
  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
   i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy;
  4. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  5. inne ……………………………………… (jeśli dotyczy)

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

WYNIKI OCENY WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE

48/2018 – OCENA POZYTYWNA

49/2018 – OCENA POZYTYWNA

50/2018- OCENA POZYTYWNA

51/2018- OCENA POZYTYWNA

52/2018 – OCENA POZYTYWNA

53/2018  – OCENA POZYTYWNA

Czwarty NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

O wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej, tj. osoby z którymi zostały już podpisane umowy w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 05.06.2018 do dnia 15.06.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej: a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał.7 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał.8. do niniejszego Regulaminu), b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu), c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu). d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu). Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, w Biurze Projektu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Żorach (44-240) przy ul. Rybnickiej 152. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł, i wspólnicy Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

Nabór wniosku o wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą w listopadzie 2017 r. i które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe

 1. O wsparcie pomostowe – przedłużone mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie pomostowe podstawowe w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 05.2018 do dnia 21.05.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, tj.
  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
   i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis;
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy;
  4. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  5. inne ……………………………………… (jeśli dotyczy)

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, w Biurze Projektu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Żorach (44-240) przy ul. Rybnickiej 152. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe przedłużone wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł, i wspólnicy Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

 

Wyniki Oceny wniosków o wsparcie pomostowe:

39/2018 – ocena pozytywna

40/2018 – ocena pozytywna

41/2018 – ocena pozytywna

42/2018  – ocena pozytywna

43/2018 – ocena pozytywna

44/2018 – ocena pozytywna

45/2018 – ocena pozytywna

46/2018 – ocena pozytywna

47/2018 – ocena pozytywna

48/2018 – ocena pozytywna

Wyniki naboru biznesplanów:

49/2018 – 72 pkt –  ocena pozytywna -rekomendowany do dofinansowania

50/2018 – 81 pkt –  ocena pozytywna -rekomendowany do dofinansowania

51/2018 – 69 pkt –  ocena pozytywna -rekomendowany do dofinansowania

52/2018 – 72 pkt –  ocena pozytywna -rekomendowany do dofinansowania

53/2018 – 74 pkt –  ocena pozytywna -rekomendowany do dofinansowania

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

O wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej, tj. osoby z którymi zostały już podpisane umowy w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 26.04.2018 do dnia 04.05.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej: a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał.7 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał.8. do niniejszego Regulaminu), b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu), c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu). d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu). Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, w Biurze Projektu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Żorach (44-240) przy ul. Rybnickiej 152. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł, i wspólnicy Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW do dnia 25.04.2018 r.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA“ MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza!”.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – zał nr 11), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo – szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla nich zajęć
 2. b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  zał nr 7/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),
 3. c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia,
 5. e) zbiór oświadczeń:

– o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,

– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

– oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy

w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. f) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. g) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” oraz w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz w Biurze Projektu.

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się

o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 22.04.2018 roku do 25.04.2018 roku w następującej formie:

 1. a) osobiście w siedzibie Biura godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres

Biura Projektu:

 1. c) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Biznesplan „Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych „PRO IUSTITIA”

Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i wspólnicy

Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

 • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach.Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę.

Lista Rankingowa Osób Zakwalifikowanych do projektu – ostatni nabór

Kobiety:

INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY 62- 74 PKT

INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY 63- 66 PKT

INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY 65- 56 PKT

Mężczyźni:

INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY 64- 70 PKT

INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY 66- 72 PKT

Wyniki Oceny wniosków o wsparcie pomostowe – trzeci nabór

29/2018- ocen pozytywna

30/2018 – ocena pozytywna

31/2018 – ocena pozytywna

32/2018 – ocena pozytywna

33/2018 – ocena pozytywna

34/2018 – ocena pozytywna

36/2018 – ocena pozytywna

37/2018 – ocena pozytywna

38/2018 – ocena pozytywna

 

INFORMACJA O DODATKOWYM NABORZE !!!

W związku z uzyskaną zgodą od Instytucji Pośredniczącej, informujemy o naborze Formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. Moja własna działalność gospodarcza!. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 29.03.2018 r do dnia 06.04.2018 r.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 5 uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma ocen Formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy z Doradcą Zawodowym).

W celu ubiegania się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie Kancelarii http://www.kancelaria-iustitia.pl/dokumenty-rekrutacyjne/ oraz złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny stanowiący zał nr 1 do Regulaminu rekrutacji (do pobrania ze strony). W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub/oraz osób niepełnosprawnych dodatkowo należy do Formularza dołączyć stosowne zaświadczenia.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel Kancelarii lub 731 259 538.

Wyniki naboru biznesplanów:

1.47/2018 – 75 pkt – ocena pozytywna – rekomendowany do dofinansowania.
2.48/2018 – 76 pkt – ocena pozytywna – rekomendowany do dofinansowania.

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

O wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej, tj. osoby z którymi zostały już podpisane umowy w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 28.03.2018 do dnia 09.04.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej: a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał.7 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał.8. do niniejszego Regulaminu), b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu), c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu). d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu). Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, w Biurze Projektu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Żorach (44-240) przy ul. Rybnickiej 152. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł, i wspólnicy Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

Wyniki Oceny wniosków o wsparcie pomostowe – DRUGI NABÓR

20/2018 – ocena pozytywna

21/2018 – ocena pozytywna

22/2018 – ocena pozytywna

23/2018  – ocena pozytywna

24/2018 – ocena pozytywna

25/2018 – ocena pozytywna

26/2018 – ocena pozytywna

27/2018 – ocena pozytywna

28/2018 – ocena pozytywna

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

O wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej, tj. osoby z którymi zostały już podpisane umowy w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 16.03.2018 do dnia 23.03.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej: a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał.7 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał.8. do niniejszego Regulaminu), b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu), c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu). d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu). Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, w Biurze Projektu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Żorach (44-240) przy ul. Rybnickiej 152. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł, i wspólnicy Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

Wyniki Oceny wniosków o wsparcie pomostowe – PIERWSZY NABÓR

1/2018 – ocena pozytywna

2/2018 – ocena pozytywna

3/2018 – ocena pozytywna

4/2018  – ocena pozytywna

5/2018 – ocena pozytywna

6/2018 – ocena pozytywna

7/2018 – ocena pozytywna

8/2018 – ocena pozytywna

9/2018 – ocena pozytywna

10/2018 – ocena pozytywna

11/2018- ocena pozytywna

12/2018 –  ocena pozytywna

13/2018 – ocena pozytywna

14/2018 – ocena pozytywna

15/2018- ocena pozytywna

17/2018 – ocena pozytywna

18/2018 – ocena pozytywna

19/2018 – ocena pozytywna

LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANU

 1. 39/2018 – 68 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 2. 40/2018 – 73 pkt- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 3. 41/2018 – 78 pkt.- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 4. 42/2018 – 74 pkt.- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 5. 43/2018 – 73 pkt. -ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 6. 44/2018 – 69 pkt.- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 7. 45/2018 – 69 pkt.- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 8. 46/2018 – 69 pkt.- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania

PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

O wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej, tj. osoby z którymi zostały już podpisane umowy w ramach Projektu „ Moja własna działalność gospodarcza!”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 05.03.2018 do dnia 09.03.2018. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej: a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał.7 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał.8. do niniejszego Regulaminu), b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu), c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu). d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu). Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Druki wniosków oraz załączników zamieszczone zostały na stronie Kancelarii w zakładce pozostałe dokumenty  –  dokumenty dotyczące wsparcia finansowego.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, w Biurze Projektu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: w Żorach (44-240) przy ul. Rybnickiej 152. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych PRO IUSTITIA” Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł, i wspólnicy Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANU DO DNIA 26.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW do dnia 15.02.2018 r.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA“ MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza!”.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – zał nr 11), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo – szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla nich zajęć
 2. b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  zał nr 7/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),
 3. c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia,
 5. e) zbiór oświadczeń:

– o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,

– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

– oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy

w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. f) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. g) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” oraz w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz w Biurze Projektu.

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się

o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 05.02.2018 roku do 15.02.2018 roku w następującej formie:

 1. a) osobiście w siedzibie Biura godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres

Biura Projektu:

 1. c) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Biznesplan „Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych „PRO IUSTITIA”

Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i wspólnicy

Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

 • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach.Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,

 

 1. 19/2017 – 82 pkt.- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 2. 20/2018 – 83 pkt.- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 3. 21/2018 – 86 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 4. 22/2018 – 88 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 5. 23/2018 – 79 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 6. 24/2018 – 75 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 7. 25/2018 – 79 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 8. 26/2018 – 76 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 9. 27/2018 – 77 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 10. 28/2018 – 73 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 11. 29/2018 – 90 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 12. 30/2018 – 89 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 13. 31/2018 – 89 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 14. 32/2018 – 69 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 15. 33/2018 – 81 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 16. 34/2018 – 63 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 17. 35/2018 – 63 pkt- ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 18. 36/2018 – 74 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 19. 37/2018 – 77 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
 20. 38/2018 – 77 pkt. – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW do dnia 03.01.2018 r.

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOJA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA!” WYŁONIONYCH W II i III EDYCJI NABORU UCZESTNIKÓW

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA“ MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonienie w ramach II i III edycji naboru uczestników projektu.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – zał nr 11), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo – szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla nich zajęć
 2. b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  zał nr 7/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),
 3. c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia,
 5. e) zbiór oświadczeń:

– o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,

– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

– oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy

w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. f) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. g) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” oraz w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz w Biurze Projektu.

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się

o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 13.12.2017 roku do 03.01.2018 roku w następującej formie:

 1. a) osobiście w siedzibie Biura godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres

Biura Projektu:

 1. c) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Biznesplan „Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych „PRO IUSTITIA”

Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i wspólnicy

Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

 • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach.Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,

Wyniki oceny złożonych Biznesplanów z pierwszego naboru.

Spis Biznesplanów – według kolejności dostarczenia
1. nr 1/2017 – 69 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
2. 2/2017 – 77 pkt ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
3. 3/2017 – 87 pkt ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
4. 4/2017 – odrzucony – nierekomendowany do dofinansowania
5. 5/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
6. 6/2017 – 80 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
7. 7/2017 – 71 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
8. 8/2017 – 80 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
9. 9/2017 – 78 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
10. 10/2017 – 79 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
11. 11/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
12. 12/2017 – 83 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
13. 13/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
14. 14/2017 – 75 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
15. 15/2017 – 79 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
16. 16/2017 – 79 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
17. 17/2017 – 74 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania
18. 18/2017 – 88 pkt – ocena pozytywna rekomendowany do dofinansowania

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z II ORAZ III NABORU:

KOBIETY:
1.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 24 – 75 PKT
2.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 35 – 75 PKT
3.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY :40 – 71 PKT
4.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY : 23 – 67 PKT
5.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 39 – 65 PKT
6.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 43 – 65 PKT
7.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 49 – 63 PKT
8.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 32 – 60 PKT
9.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 41 – 60 PKT
10.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 26 – 58 PKT
11.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 37 – 57 PKT
12.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 27 – 56 PKT
13.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 33 – 55 PKT
14.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 25 – 49 PKT

MĘŻCZYŹNI:
1.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 30 – 72 PKT
2.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 21 – 70 PKT
3.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 22 – 70 PKT
4.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 45 – 70 PKT
5.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 28 – 69 PKT
6.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 44 – 69 PKT
7.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 38 – 61 PKT
8.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 34 – 59 PKT
9.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 50 – 56 PKT
10.INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY: 51 – 55 PKT

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„MOJA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA!” WYŁONIONYCH W I EDYCJI NABORU UCZESTNIKÓW

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA“ MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” dla Uczestników Projektu, którzy zostali wyłonienie w ramach I edycji naboru uczestników projektu.

 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany UP składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – zał nr 11), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. potwierdzenia wykonania usługi doradczo – szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla nich zajęć
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. …….. do niniejszego Regulaminu),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia,
 5. zbiór oświadczeń:
 • o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu
  z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Moja własna działalność gospodarcza!” oraz  w Aneksie nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/ oraz w Biurze Projektu.

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się
o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 30.10.2017 roku do 13.11.2017 roku w następującej formie:

a)  osobiście w siedzibie Biura godzinach od 8:00 do 16:00,

b)  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu

 c)  w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:
Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

Biznesplan „Moja własna działalność gospodarcza!”

NIE OTWIERAĆ

Kancelaria Radców Prawnych „PRO IUSTITIA”

Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i wspólnicy

Spółka Cywilna

Ul. Rybnicka 152

44-240 Żory

 • biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt,
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
 • biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.kancelaria-iustitia.pl/do-pobrania/dokumenty-wsparcia-finansowego/
 • formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,
 • kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz zawierają czytelny podpis i datę,
 • w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych
  w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.

UWAGA

30.09.2017 r (sobota) kancelaria jest nieczynna. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście do biura projektu, należy je dostarczyć do dnia 29.09.2017 r do godziny 16.00.

Listy rankingowe z pierwszego naboru 07/2017 r.:

Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do projektu pn. Moja własna działalność gospodarcza!

l.p Nr w projekcie Liczba uzyskanych punktów
1 11 75
2 17 74
3 8 73
4 7 69
5 18 68
6 9 67
7 4 66
8 13 66
9 6 64
10 10 63
11 2 54

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do projektu pn. Moja własna działalność gospodarcza!

l.p Nr w projekcie Liczba uzyskanych punktów
1 16 68
2 1 66
3 19 66
4 14 64
5 15 64
6 3 63
7 4 60