Kancelaria Radców Prawnych

Pro Iustitia Szczygieł i Wspólnicy

Phone

(+48) 32-4757355

Kancelaria Radców Prawnych Pro Iustitia Szczygieł i Wspólnicy udziela profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa podatkowego, prawa medycznego.

  • Prawo cywilne sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sprawy o zapłatę, sprawy  o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból, krzywdę i cierpienie wyrządzone wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych oraz zaniedbań osób trzecich, sprawy o ustanowienie służebności przesyłu,  sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe i negocjacje;
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze m.in.: sprawy o rozwód, sprawy alimentacyjne, podział majątku, separacja, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  • Prawo spadkowe porady prawne i prowadzenie spraw w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku;
  • Prawo pracy przygotowywanie aktów prawa pracy, doradztwo dotyczące zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w tym w zakresie praktyk pracodawców, reprezentacja i obsługa prawna związków zawodowych, doradztwo opracowywanie oraz zmiany regulacji wewnętrznych (regulamin pracy, wynagradzania itp.), doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy i ustawy o związkach zawodowych, konsultacje w zakresie praw pracownika i ich ochrony, sprawy z zakresu roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i choroby zawodowe, doradztwo prawne w sprawach mobbingu w miejscu pracy, prowadzenie mediacji.
  • Prawo gospodarcze bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, przedstawicielstw, stowarzyszeń oraz fundacji, sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, doradztwo w procesie łączenia, podziału i przekształcaniu spółek, postępowania rejestrowe (KRS), pomoc na rzecz organów spółek prawa handlowego w tym organizowanie zgromadzeń organów zarządzających, nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.
  • Prawo karne obrona w sprawach karnych oraz skarbowych, a także reprezentowanie pokrzywdzonych w toku postępowania karnego.
  • Prawo autorskie sprawy dotyczące praw osobistych i majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji oraz tajemnicy źródeł informacji oraz kopiowanie filmów, utworów muzycznych i literackich, prawo własności intelektualnej;
  • Prawo medyczne doradztwo w zakresie praw pacjenta i obowiązków lekarza oraz błędów lekarskich, dochodzenie roszczeń wynikających z tzw. błędów medycznych  w stosunku do szpitala i/lub ubezpieczyciela szpitala w postępowaniu pozasądowym i sądowym, egzekwowanie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za naruszenie praw pacjenta, prowadzenie mediacji;
  • Prawo podatkowe sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych w zakresie problematyki podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości, doradztwo w prowadzeniu postępowania administracyjnego lub sądowego, którego przedmiotem są zobowiązania podatkowe, w tym występowanie w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnymi Sądami Administracyjnymi.

 

International

Kancelaria Pro Iustitia Szczygieł i Wspólnicy świadczy pomoc prawną współpracując z renomowanymi kancelarami na ternie  Niemiec, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Chin. Kluczowym regionem zainteresowania Kancelarii jest rynek Europy Wschodniej. Dzięki prawnikom naszej Kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować znajomość lokalnych realiów gospodarczych oraz prowadzenie spraw przez wyspescjalizowanych prawników i najlepszych specjalistów prawa z danego kraju.

Rosja, Ukraina, Kazachstan, Chiny, Niemcy są jednymi z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. W tym celu powstał zespół polskich, rosyjskich, ukraińskich, kazachskich, chińskich i niemieckich  ekspertów doskonale zorientowanych w realiach gospodarczych oraz systemie prawnym tychże państw i biegle posługujący się językiem rosyjskim, kazachskim, i niemieckim. Zespół aktywnie wspiera przedsiębiorstwa rozpoczynające lub przygotowujące się do rozpoczęcia działalności w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Kazachstanie i Niemczech i udziela pomocy prawnej w pełnym zakresie spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach.

Osoba do kontaktu odpowiedzialna za rynek rosyjski i ukraiński – dr Dimitry Zakharov LL.M.

Osoba do kontaktu odpowiedzialna za rynek kazachski – Anuar Shiktybayev.

Osoba do kontaktu odpowiedzialana za rynek chiński – Wenjing Sun LL.M.

Osoba do kontaktu odpowiedzialana za rynek niemiecki – Monika Weingärtner LL.M.

Naszą misją jest zapewnie naszym Klientom efektywnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu!